Báo cáo tài chính

Là các thông tin được kế toán trình bày dưới dạng bảng biểu về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp giúp đưa ra các quyết định.
Hệ thống báo cáo tài chính
1. Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. báo cáo tài chính - financial report
Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:
Tài sản;
Nợ phải trả;
Vốn chủ sở hữu;
Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;
Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;
Các luồng tiền.
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng
2. Nếu doanh nghiệp hoạt động theo thông tư 200/2014/TT-BTC, các báo cáo bắt buộc bao gồm
+) Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01
+) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 – DN
+) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 – DN
+) Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B 09 – DN
3. Nếu doanh nghiệp hoạt động theo quyết định 48/QĐ-BTC, các báo cáo bắt buộc bao gồm
+) Bảng Cân đối kế toán: Mẫu B 01 – DNN
+) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu B 02 – DNN
+) Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu B 09 – DNN
+) Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F 01- DNN
4. Nếu doanh nghiệp hoạt động theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 - DN
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 - DN
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B 09-DN


Thời hạn nộp báo cáo tài chính
Đối với doanh nghiệp nhà nước
- Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính trước ngày 30.01 của năm tiếp theo
Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính trước ngày 30.03 của năm tiếp theo
Đối với các doanh nghiệp khác:
- Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hợp danh: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là ngày 30 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính trước ngày 30.01 của năm tiếp theo
- Các doanh nghiệp khác: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính trước ngày 30.03 của năm tiếp theo


Bảng cân đối kế toán
Tổng quát tình hình tài sản của doanh nghiệp theo giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản tại 1 thời điểm nhất định


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Là báo cáo kết quả tài chính tổng hợp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Được lập trên cơ sở cân đối thu chi tiền mặt, cho biết lợi nhuận ròng, khả năng thanh toán của DN, lên kế hoạch thu chi cho kỳ tiếp theo

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây